• Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Ikon
Årsregnskab & selvangivelse

Danacor har specialiseret sig i at levere den komplette regnskabsløsning. Derfor kan vi tilbyde at udarbejde årsregnskab og selvangivelse for alle regnskabsklasse A & B virksomheder, herunder selskaber som ENK, IVS, ApS og I/S. 

Det afhænger også en del af hvilke regnskabsklasse som virksomheden hører til under. Vi vil i det følgende afsnit fortælle lidt om regnskabsklasser.

Regnskabsklasse i årsregnskabsloven

En del investerings- og holdingselskaber kommer til at ændre regnskabsklasse pga. nye regler for opgørelse af nettoomsætningen. Og virksomheders regnskabspraksis kan få betydning for, hvilken regnskabsklasse de vil høre til under.


Årsregnskabsloven blev i 2015 ændret så meget, at vi omtaler loven som den ”nye” årsregnskabslov. Blandt de mange ændringer var en ændring af beløbsgrænserne for nettoomsætning og balancesum for regnskabsklasse B og C, ligesom reglerne for opgørelse af nettoomsætningen blev ændret.

De nye størrelsesgrænser

Herunder kan du se de nye grænser gældende fra 2017:

Skift mellem regnskabsklasserne sker fortsat, når virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår har overskredet – eller ikke længere overskrider - 2 af de 3 grænser, men skiftet effektueres i givet fald med virkning allerede fra begyndelsen af det andet år.

Hvordan nettoomsætningen opgøres

Virksomheder, der har finansielle indtægter og/eller indtægter fra investeringsvirksomhed, der tilsammen mindst svarer til nettoomsætningen fra salg af varer og tjenesteydelser, skal som noget nyt medregne disse indtægter ved opgørelsen af sin nettoomsætning, når størrelsesgrænsen skal vurderes.


Ændringen får især betydning for investerings- og holdingselskaber med store balancesummer. De har typisk få ansatte og ingen væsentlig omsætning fra salg af varer og tjenesteydelser, og de har derfor hidtil været omfattet af regnskabsklasse B.


De kan fremover blive omfattet af regnskabsklasse C, idet positive værdireguleringer og gevinster ved salg af fx investeringsejendomme og finansielle aktiver samt udbytter eller positive resultatandele fra dattervirksomheder og associerede virksomheder nu i mange tilfælde skal indgå ved opgørelsen af nettoomsætningen.

Hvordan balancesummen opgøres

Balancesummen opgøres på basis af den regnskabspraksis, der gælder i den regnskabsklasse, som virksomheden hidtil har befundet sig i. I de tilfælde, hvor virksomheden kan vælge mellem forskellig praksis, kan valget få indflydelse på, hvilken klasse den havner i.


Erhvervsstyrelsen har således udtalt, at en virksomhed til enhver tid kan skifte til en regnskabspraksis for en lavere regnskabsklasse, hvis virksomheden efter praksisændringen opfylder størrelsesgrænsen for den lavere regnskabsklasse.

Hvordan antallet af ansatte opgøres

Antallet opgøres typisk ved at dividere virksomhedens samlede ATP-bidrag for regnskabsåret med satsen for en heltidsansat, hvilket giver tallet for det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now