• Facebook Social Icon
 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Ikon

Fra en personlig virksomhed til et selskab

February 6, 2018

Hvis du som indehaver af en personlig virksomhed synes at du betaler for meget i skat og derfor går og overvejer en virksomhedsomdannelse til et selskab, så har jeg her samlet lidt information om hvad du som virksomhedsejer bør overveje og tage stilling til.

 

Normal skattemæssig behandling

 

Såfremt en indehaver af en personligt ejet virksomhed ønsker at sælge virksomheden til et af ham 100 % kontrolleret ApS eller A/S og dermed drive virksomheden videre i selskabsform, vil der normalt blive tale om beskatning af værdi af goodwill, ligesom der vil opstå avancebeskatning og beskatning af genvundne afskrivninger.

 

Da der er tale om en overdragelse mellem interesseforbundne parter (dig som personlig ejer og et selskab du ejer 100 %), beregner skattevæsnet en teknisk goodwillværdi af virksomheden. Man forsøger derved at beregne den pris, som ville være gældende i forbindelse med salg mellem parter med modstående interesser (armslængdeprincippet).

 

Du vil blive beskattet, som om der var tale om en almindelig afståelse, hvorfor der ofte vil være tale om beskatning af genvundne afskrivninger, og såfremt der indgår fast ejendom i virksomheden, vil der eventuelt tillige kunne blive tale om ejendomsavancebeskatning.

 

Som det fremgår, vil en virksomhedsomdannelse, der gennemføres efter de oven for skitserede principper, kunne indebære en så betydelig beskatning af den oprindelige ejer af virksomheden, at en omdannelse i realiteten ikke vil være økonomisk gennemførlig. Derfor har man mulighed for at omdanne virksomheden i henhold til lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

 

Skattefri virksomhedsomdannelse

 

Såfremt en række formelle regler i virksomhedsomdannelsesloven er opfyldt, kan en personligt ejet virksomhed omdannes/overdrages til et ApS eller A/S, uden at der sker nogen form for beskatning af den nuværende ejer af virksomheden.

 

Ved skattefri virksomhedsomdannelse indtræder det, man kalder skattemæssig succession, hvilket indebærer, at pligten til at udrede alle latente skatter (goodwillbeskatning, genvundne afskrivninger, ejendomsavancebeskatning m.v.) overgår til selskabet, hvorfor der ikke er nogen beskatning hos den personlige ejer eller hos det nye selskab.

 

I forbindelse med gennemførelse af den skattefri virksomhedsomdannelse foretages der en beregning af den skattemæssige anskaffelsessum for anparter/aktier i det nye selskab, som tager højde for såvel ikke-realiserede genvundne afskrivninger, avancer og eventuelt opsparet overskud fra virksomhedsordningen.

 

Den beregnede skattemæssige anskaffelsessum for anparterne/aktierne skal herefter lægges til grund som den faktiske anskaffelsessum for anparterne/aktierne. Dette indebærer, at den skattepligtige avance ved efterfølgende salg af aktierne/anparterne i det nye selskab vil blive forøget med et beløb, svarende til de på omdannelsestidspunktet konstaterede genvundne afskrivninger, opsparet overskud, ejendomsavancer m.v.

 

Den skat, som ikke bliver betalt i forbindelse med den skattefri virksomhedsomdannelse, kommer med andre ord til beskatning i forbindelse med en eventuel efterfølgende afståelse af aktierne/anparterne i det nye selskab.

 

Værdien af oparbejdet goodwill indgår ikke i beregningen af den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne/anparterne.

 

Følgende betingelser skal være opfyldt for at anvende lov om skattefri virksomhedsomdannelse:

 • Ejeren er fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark

 • Omdannelsen skal ske til et nystiftet selskab eller et skuffeselskab

 • Hele vederlaget skal bestå af aktier eller anparter. Det er ikke muligt at modtage et kontant vederlag eller tilgodehavende

 • Datoen for omdannelsen skal være den dag, der følger efter udløbet af ejerens seneste årsregnskab (som oftest den 1. januar), og omdannelsen skal være foretaget senest seks måneder efter denne dato

 • Alle aktiver og passiver skal overdrages. En fast ejendom kan dog holdes udenfor Udskudt skat skal afsættes i åbningsbalancen

 • Selskabsretlige dokumenter vedrørende omdannelse og skattemæssige specifikationer skal indsendes til skattemyndighederne senest en måned efter omdannelsen

 

Ulemperne ved at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse er bl.a:

 • Selskabet overtager ejerens afskrivningsgrundlag og anskaffelsestidspunkt for ejendom m.v. og overtager derved en skattebyrde 

 • Ejerens aktier eller anparter anses for anskaffet til en lavere anskaffelsessum, idet den avance, som ville have været beskattet ved en skattepligtig overdragelse, nedsætter anskaffelsessummen for aktierne 

 • Hvis virksomhedsordningen anvendes, skal en negativ indskudskonto udlignes (indbetales) inden omdannelsen. En saldo på mellemregningskontoen eller en hensættelse til senere hævning kan holdes uden for omdannelsen, hvis beløbene optages som gæld i åbningsbalancen og udbetales til ejeren inden omdannelsen

Fordele og ulemper må overvejes nøje. Det er ikke altid en fordel at gennemføre overdragelsen som en skattefri omdannelse. Hvorvidt omdannelsen skal gennemføres som en skattepligtig eller en skattefri overdragelse afhænger bl.a. af, om der hviler en ikke ubetydelig udskudt skat på eksempelvis goodwill og genvundneafskrivninger, der vil komme til beskatning ved en skattepligtig omdannelse. Det er vigtigt, at der foretages en konkret beregning af, hvilke skatter der udløses ved en afståelse.

 

Skattefri vs skattepligtig omdannelse


De selskabsretlige regler er identiske for skattefri og skattepligtige omdannelser.

Grunden til at lave en skattefri omdannelse af en personlig virksomhed til et selskab er at minimere den likviditetsmæssige belastning som følge af betaling af latente skatter. Betaling af latente skatter vil nemlig, som tidligere nævnt, blive udløst, når du vælger at omdanne din personlige virksomhed skattepligtigt til et selskab.

 

De væsentligste latente skatter knytter sig til den goodwill, der afspejler dit selskabs evne til at genere overskud, og merværdier på ejendomme i forhold til den bogførte værdi. Endvidere kan der være konto for opsparet overskud, der også kan udløse en stor skattebetaling ved ophør af virksomhedsordningen.

Disse skatter er ofte væsentlige. Ved at anvende loven om skattefri virksomhedsomdannelse udskydes disse skatter, og den latente skat udløses ikke. I stedet fragår avancen i opgørelsen af aktiernes anskaffelsessum.

Skønner du, at de latente skattebetalinger ikke vil udgøre et væsentligt beløb, bør du overveje, om omdannelsen i stedet skal ske skattepligtig. Her vil aktiver og forpligtelser blive overdraget til handelsværdier, og en eventuel mindre skattebetaling vil blive afregnet. Fordelen ved denne metode er, at det kan ske på alle tidspunkter af regnskabsåret, og de øvrige betingelser i loven om skattefri virksomhedsomdannelse skal ikke følges.

Vælger du en skattefri virksomhedsomdannelse, vil det mindske vanskeligheder ved værdiansættelsen.

Det skyldes, at fastsættelse af handelsværdier ikke har nogen større betydning, når skatterne ved overdragelse dels overføres til selskabet og dels overføres til aktierne. Det har derimod betydning for åbningsbalancen, hvordan værdierne fastsættes.

 

Holdingmodel

 

Mange etablerer samtidig med omdannelsen et holdingselskab "oven på" det nye driftsselskab. Dette kan ske ved en skattefri aktieombytning. Fordelen ved et holdingselskab er, at man der kan beskytte den opsparede egenkapital, samt at et holdingselskab efter 3 år kan sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit. Udbytter fra driftsselskabet til holdingselskabet er skattefrie.

 

Hvis du går med overvejelser om at lave en virksomhedsomdannelse, så kontakt gerne Danacor og vi vil hjælpe dig gennem processen. Send en mail til kb@danacor.com hvis du ønsker at vide mere. Du kan også læse mere på vores hjemmeside.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter